Veelgestelde vragen over zonnepanelenverzekeringen


Algemene vragen

Een zonnepanelenverzekering is nuttig voor iedereen die zonnepanelen heeft aangeschaft.

Normaal gesproken vallen zonnepanelen niet onder de dekking van een gewone opstal- of inboedelverzekering.

Het is sterk aan te raden om een zonnepanelenverzekering af te sluiten omdat u zich alleen op die manier goed kunt beschermen tegen financieel verlies als gevolg van schade aan uw zonnepanelen. Uw zonnepanelen staan bloot aan veel risico's, bijvoorbeeld als gevolg van onweer, storm of hagel, en veel schade kunt u niet zien aankomen of zelfs voorkomen. Vertrouw daarom op extra bescherming van uw investering door middel van een zonnepanelenverzekering.

Wij raden u aan om die inderdaad bij deze verzekeringsmaatschappij(en) op te geven omdat sommige verzekeraars zonnepanelen zien als een risicoverhoging.

Als u uw wachtwoord niet meer weet, is er niets aan de hand. U kunt op de beginpagina van uw klantenportal via "Wachtwoord vergeten" een nieuw wachtwoord instellen.

U kunt contact opnemen via e-mail. Ons e-mailadres is pv-versicherung@ggw.de

Mocht u al zelf de offerte hebben berekend of een verzekering hebben afgesloten, dan kunt u ons uw vraag ook telefonisch stellen.

Bovendien vindt u in onze klantenportal verdere ondersteuning op https://pv-insurance.digital-solutions.business/nl/.


Vragen over het afsluiten van de verzekering

Het is helaas niet mogelijk om onze zonnepanelenverzekering te sluiten zonder registratie via de internetpagina https://pv-insurance.digital-solutions.business/nl/. Wij geven namelijk omwille van de gegevensbescherming er de voorkeur aan via onze klantenportal te communiceren. Via onze klantenportal hebt u bovendien toegang tot alle voor u relevante documenten en kunt u alle eventuele wijzigingen zelf invoeren, schade melden en de status van uw vragen of uw verzekering volgen.

De uiterlijke datum waarop uw verzekering ingaat, is een jaar nadat uw zonnepanelen gebruiksklaar zijn. Een latere aanmelding is bij dit type verzekering helaas niet mogelijk.

Let wel: de verzekering kan op zijn vroegst ingaan op de dag waarop de verzekering wordt afgesloten. Dekking met terugwerkende kracht behoort derhalve niet tot de mogelijkheden.

Om de verzekeringspremie vast te kunnen stellen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Netto- of brutowaarde* van uw zonnepaneleninstallatie (incl. randapparaten zoals opslag, accu, laadtechniek enz…)
 • Nominaal vermogen van uw zonnepaneleninstallatie in kWp
 • Locatie van de installatie

Als de correcte waarden zijn opgegeven, zal de verzekeraar zich niet beroepen op onderverzekering.

*geef de nettowaarde van uw zonnepaneleninstallatie op indien de verzekeringnemer recht heeft op aftrek van voorbelasting.

U ontvangt alle relevante verzekeringsdocumenten uitsluitend via e-mail. Uw verzekeringsdocumenten zijn voor u te allen tijde toegankelijk in uw klantenportal op de internetpagina https://pv-insurance.digital-solutions.business/nl/ waar u ze kunt inzien en downloaden.


Vragen over de inhoud van de verzekering

Met een zonnepanelenverzekering bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van materiële schade als gevolg van praktisch alle zaken die van buitenaf op uw zonnepaneelinstallatie inwerken en schade kunnen veroorzaken. Het gaat hier om een zogeheten all-riskverzekering.

Een overzicht van voorbeelden van verzekerde risico's vindt u hier.

Met deze all-riskverzekering bent u in principe verzekerd tegen alle risico's die niet expliciet door de verzekeringsmaatschappij worden uitgesloten.

Hier vindt u een overzicht van risico's die niet door onze zonnepanelenverzekering worden gedekt.

De zonnepanelenverzekering geldt voor het volledige systeem inclusief de randapparatuur. Dus ook de afzonderlijke zonnepanelen, omvormers, bekabeling en het montagesysteem vallen onder de verzekering. Verder vallen bijvoorbeeld ook de meetinrichting en accu-opslag en schade aan het laadstation dat op het systeem is aangesloten onder de zonnepanelenverzekering, voor zover deze zaken in de verzekerde som zijn inbegrepen.

Om zeker te weten dat u voldoende verzekerd bent, dient u bij aanvang van de verzekering de totale nieuwwaarde van alle meeverzekerde systeemcomponenten op te geven. Hiervoor kunt u het beste de factuur van uw installateur raadplegen. Of u kijkt naar de netto- of brutoprijs, is afhankelijk van de vraag of u recht hebt op aftrek van btw (voorbelasting). Raadpleeg bij twijfel uw installateur of uw belastingadviseur.

De looptijd van onze zonnepanelenverzekering is 10 jaar. De verzekeringsdekking eindigt aan het einde van de laatste dag van de overeengekomen verzekeringsduur, zonder dat dit apart hoeft te worden meegedeeld.

Houd er rekening mee dat in geval van schade de verzekeringsmaatschappij geen gebruik maakt van haar recht van opzegging. Daarentegen kan de verzekeringnemer bij afloop van het derde en daarna telkens het daaropvolgende jaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden de verzekering opzeggen. In zo'n geval hebt u recht op terugbetaling van de verzekeringspremie voor de resterende looptijd.

De uitkeringstermijn is een in de verzekeringsovereenkomst overeengekomen periode waarvoor de verzekeraar uitvalschade (hier: misgelopen terugleververgoedingen) maximaal vergoedt. In onze overeenkomsten wordt een uitkeringstermijn van 12 maanden overeengekomen. Voor zover deze termijn niet voldoende is, geldt een verlengde uitkeringstermijn van maximaal een maand.

De uitkeringstermijn gaat in op het tijdstip waarop de schade voor de verzekeringnemer op zijn vroegst waarneembaar was, echter uiterlijk wanneer de uitvalschade zich manifesteert.

Bij meerdere materiële schades aan dezelfde zaak waartussen een causaal en temporeel verband bestaat, begint de uitkeringstermijn met de eerste schade.

Onder GAP-dekking wordt verstaan een vergoeding van het verschil tussen de dagwaarde van uw zonnepaneleninstallatie en een eventuele restschuld uit de financiering van het verzekerde systeem.

In principe wordt na een schadegeval (ook bij total loss) de volledige reparatie van het verzekerde installatie vergoed (nieuwwaardeverzekering). Als het installatie in geval van schade niet wordt gerepareerd, dan wordt alleen de dagwaarde vergoed.

Als de verzekeringnemer echter een kredietovereenkomst heeft gesloten voor de financiering van het verzekerde systeem en het systeem niet wordt gerepareerd, dan wordt eventueel een hoger bedrag vergoed dan dat van de dagwaarde, tot maximaal de hoogte van de bestaande restschuld van de financiering op het tijdstip van de schade. De maximale vergoeding is de vastgelegde verzekerde som.

Onze verzekeringen omvatten een GAP-dekking.

Hogere kosten als gevolg van technologische vooruitgang zijn kosten die bij het repareren of opnieuw aanschaffen van de verzekerde en door de schade getroffen zaak ontstaan indien repareren of opnieuw aanschaffen van een soortgelijke en gelijkwaardige zaak niet mogelijk is.

Dergelijke hogere kosten worden door de verzekeraar vergoed.

GGW, assurantiemakelaar voor dit verzekeringsconcept, werkt uitsluitend samen met een selecte groep verzekeraars. Hierbij speelt niet alleen de prijs-kwaliteitsverhouding een rol maar worden uiteraard ook een soepele schadeafhandeling en de soliditeit van de verzekeraar in aanmerking genomen. Daarom hebben wij ook voor dit verzekeringsconcept onze verzekeringspartner met grote zorg uitgekozen.

De rating van de verzekeringsmaatschappij die het risico van dit verzekeringsproduct draagt, is permanent goed. Om die reden heeft GGW deze verzekeringspartner uitgekozen voor zo'n lange looptijd. Mocht blijken dat de soliditeit van onze partner gedurende de looptijd van de verzekering aanhoudend verslechtert, dan zien wij het als onze taak voor u een oplossing te vinden om te waarborgen dat u in dezelfde mate verzekerd blijft.


Vragen over dekking van misgelopen opbrengst

Als u op grond van een te vergoeden materiële schade opbrengst misloopt als gevolg van misgelopen terugleververgoedingen valt dit ook onder deze verzekering.

Om de schade in geval van misgelopen opbrengst te kunnen afhandelen, hebben wij naast informatie voor de algemene schadeafhandeling nog de volgende gegevens nodig:

 • begin- en einddatum van de uitval
 • informatieblad met opbrengstprognose
 • Afrekeningen van uw energieleverancier, waaruit de hoogte van de vergoeding blijkt
 • solarlogs van de maandelijkse registraties door de verzekeringnemer

Tot een schadebedrag van 5.000 euro voor misgelopen opbrengst ontvangt u van de verzekeraar een vaste vergoeding van 2,00 euro per kWp opwekkingvermogen per dag. Wanneer de schade hoger uitvalt, wordt de daadwerkelijke schade met grotere nauwkeurigheid vastgesteld, waarbij een maximale vergoeding geldt van 120% van de opbrengst in het voorgaande jaar of van de opbrengstrapportage.

Wat verder goed is om te weten: Ook als u uw stroom zelf verbruikt, dus niet aan het openbare elektriciteitsnet levert en geen terugleververgoeding ontvangt, is er sprake van verzekeringsdekking omdat de hogere kosten voor het kopen van stroom van derden worden beschouwd als misgelopen opbrengst.

De kosten voor het demonteren en het opnieuw monteren die los van een verzekerde schade aan het zonnepaneleninstallatie ontstaan doordat een in principe verzekerde schade op het dak moet worden gerepareerd, worden meeverzekerd tot de in de overeenkomst vermelde verzekerde som.

In principe gaat de volledige dekking pas in op het moment dat het verzekerde zonnepaneleninstallatie gebruiksklaar is.

Mocht de verzekeringnemer echter reeds in de installatiefase, dus voordat de zonnepanelen gebruiksklaar zijn, het risico dragen van (delen van) het zonnepaneleninstallatie, dan geldt de dekking ook tijdens deze fase mits de verzekeringsovereenkomst op dat moment reeds bindend is gesloten.

Niet verzekerd zijn echter de belangen van de installateur, die hiervoor zelf een montageverzekering moet sluiten.


Vragen over schade

 • Als verzekeringnemer bent u contractueel verplicht om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Doe daarom al het nodige om verergering van de schade te voorkomen.
 • Meld de schade zo snel mogelijk bij ons.
 • Documenteer met foto's de toedracht, het schadebeeld en/of de beschadigde of vernielde onderdelen.
 • Meld schade als gevolg van diefstal of inbraak onmiddellijk bij de politie. Stuur ons en de politie meteen een lijst van gestolen goederen. Noteer de contactgegevens van het politiebureau, de verantwoordelijke agent, het dossier- en proces-verbaalnummer.
 • Zolang de verzekeraar de schadelocatie niet heeft vrijgegeven, moet u deze ongemoeid laten, tenzij de veiligheid in het geding is.
 • Bewaar alle vernielde of beschadigde onderdelen totdat de verzekeraar deze heeft vrijgegeven of afgehandeld en bescherm ze zolang tegen weersinvloeden.
 • Nadat u uw zonnepanelenverzekering hebt gesloten, krijgt u toegang tot uw persoonlijke klantenportal. Hier kunt u eenvoudig en snel uw schade rechtstreeks bij GGW melden en de vereiste schadedocumenten uploaden.

  Voor de schadeafhandeling hebben wij onder andere de volgende gegevens nodig:

  1. Schadedatum
  2. Oorzaak van de schade
  3. Toedracht van de schade
  4. Geschat schadebedrag
  5. Foto's van de schade
  6. Geschatte kosten (voor zover beschikbaar)
  7. Factuur reparatie (zodra beschikbaar)
  8. Bankgegevens voor het overmaken van de vergoeding
  9. eventueel dossiernummer van de politie bij diefstal of vandalisme

  Om de schade in geval van misgelopen opbrengst te kunnen afhandelen, hebben wij bovendien de volgende informatie nodig:

  1. begin- en einddatum van de uitval
  2. informatieblad met opbrengstprognose
  3. Afrekeningen van uw energieleverancier, waaruit de hoogte van de vergoeding blijkt
  4. solarlogs van de maandelijkse registraties door de verzekeringnemer

  Als u alle verplichte velden van het schadeformulier in de klantenportal hebt ingevuld, wordt automatisch een officiële schademelding gegenereerd (pdf-bestand). Deze wordt meteen verzonden naar uzelf en naar GGW. Bij GGW wordt de schademelding door de behandelaar gecontroleerd op volledigheid en daarna doorgestuurd naar de verzekeraar.

  Vanaf dat moment is GGW de schadebeheerder namens de klant en behartigt GGW de belangen van de verzekeringsnemer.

  De verzekeringspremie wordt eenmalig vastgesteld voor de volledige looptijd van de overeenkomst. Zolang geen wezenlijke veranderingen aan het verzekerde systeem plaatsvinden (bijv. uitbreiding van het zonnepaneleninstallatie), kan de verzekeraar tijdens de looptijd van de verzekering de premie niet aanpassen.

  De verzekeraar doet afstand van zijn recht van opzegging in geval van schade - zie ook "Mag de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst opzeggen?" onder "Opzegging".


  Vragen over opzegging

  In principe wordt een verzekeringstermijn van 10 jaar overeengekomen. Aangezien de verzekeringsovereenkomst is afgesloten voor langer dan drie jaar, hebt u op grond van de Duitse wet op de verzekeringsovereenkomst (VVG) het recht deze aan het eind van het derde of elk daaropvolgende jaar op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

  De verzekeraar doet voor de volledige duur van de overeenkomst van 10 jaar afstand van zijn recht van opzegging bij een schadegeval.

  De verzekeringsmaatschappij mag de bestaande overeenkomst niet zonder goede reden opzeggen. De verzekeraar kan alleen gebruikmaken van zijn recht van buitengewone opzegging als de verzekeringsnemer zijn plichten niet nakomt. Hieronder staat een overzicht van mogelijke plichten.

  Plichten van de verzekeringsnemer:

  1. Het installeren en opleveren van het zonnepaneleninstallatie mag alleen gebeuren door vakmensen volgens de erkende regels der techniek. U mag het systeem niet zelf monteren.
  2. Het zonnepaneleninstallatie moet worden beschermd tegen blikseminslag indien dit wettelijk verplicht is.
  3. De omvormer moet worden beschermd tegen weersinvloeden (storm, regen, hagel, sneeuw en ijs) en onderschrijding van het dauwpunt.
  4. Een systeem met grondopstelling moet voldoende beveiligd zijn. Dit betekent dat de verzekerde locatie moet zijn omheind met een minimaal twee meter hoog industrieel hekwerk met overklimbeveiliging.
  5. De meterstanden (opbrengstgegevens) moeten ten minste eenmaal per maand worden geregistreerd en desgevraagd aan de verzekeraar worden overgelegd.
  6. De verzekerde zaken moeten periodiek worden onderhouden overeenkomstig de instructies van de fabrikant. De onderhoudswerkzaamheden moet worden gedocumenteerd en het onderhoudslogboek moet desgevraagd aan de verzekeraar worden overgelegd.
  7. Alle in de wet, door overheden en in de overeenkomst vastgelegde veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd. De verzekeringnemer mag deze veiligheidsvoorschriften niet zelf schenden of toestaan of tolereren dat ze worden geschonden.

  Vragen over gegevensbescherming

  De risico- en persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in het kader van de verzekeringsovereenkomst worden opgeslagen in Noord-Europa in een Azure-omgeving (Microsoft) van GGW.


  Uitleg van begrippen

  Een all-riskverzekering is een bijzondere vorm van verzekeringsdekking. Anders dan bij een traditionele verzekering wordt met deze verzekering alles gedekt wat niet expliciet in de verzekeringsvoorwaarden wordt uitgesloten. Nadere informatie over wat wel en wat niet onder de bij ons afgesloten verzekering valt, vindt u hier.

  Bijzonder aan de all-riskverzekering is dat in geval van schade de bewijslast niet bij de verzekeringnemer ligt maar bij de verzekeraar. Dat wil zeggen dat de verzekeringnemer geen bewijs van de oorzaak van de schade hoeft te leveren. Het is juist de verzekeraar die moet bewijzen waarom hij niet verplicht is tot vergoeding van de schade.

  De verzekeringswaarde van de verzekerde zaak is gelijk aan de kosten die de verzekeringnemer voor het opnieuw aanschaffen van de verzekerde zaak in nieuwe staat inclusief de verwervingskosten (vracht, verpakking, montage en douanerechten) moet maken.

  De door de verzekeringsnemer aangemelde verzekerde som is de berekeningsgrondslag voor de premie en tegelijkertijd de overeengekomen maximale uitgekeerde schadevergoeding in de verzekeringsovereenkomst. De verzekerde som moet overeenkomen met de verzekeringswaarde.

  Als de verzekeringswaarde lager is dan de verzekerde som, wordt ten hoogste de verzekeringswaarde vergoed, eventueel vermeerderd met overige verzekerde kostenposten.

  Er is sprake van onderverzekering als bij een schadegeval de verzekerde som lager is dan de daadwerkelijke waarde van het systeem. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het zonnepaneleninstallatie is uitgebreid zonder dat de verzekerde som dienovereenkomstig is aangepast.

  Als de verzekeraar vaststelt dat sprake is van onderverzekering, heeft hij het recht de uitgekeerde vergoeding evenredig te korten in de verhouding van de verzekerde som tot de daadwerkelijke verzekeringswaarde.

  Als de daadwerkelijke capaciteit van de installtie in kWp en de correcte nieuwwaarde van het zonnepaneleninstallatie is opgegeven, beroept de verzekeraar zich niet beroepen op onderverzekering. Uitbreidingen van het zonnepaneleninstallatie of andere maatregelen die leiden tot een hogere verzekeringswaarde moeten echter worden gemeld bij de verzekeraar.

  Bij een eenmalige premie wordt het gehele premiebedrag voor de volledige gehele verzekeringsduur bij aanvang van de overeenkomst in één keer voldaan.

  Als een eenmalige premie is overeengekomen, is de verzekeringnemer op grond van de VVG verplicht de in de overeenkomst vermelde verzekeringspremie binnen 14 dagen na aanvang van de verzekering te voldoen. Met het voldoen van deze eenmalige premie komt de verzekeringnemer zijn plicht na.

  Verdere betalingen geschieden slechts indien de waarde van het zonnepaneleninstallatie tijdens de looptijd van de verzekering stijgt (bijvoorbeeld als gevolg van een uitbreiding).

  In onze verzekeringsovereenkomst wordt een eenmalige premie overeengekomen voor een looptijd van 10 jaar vanaf het begin van de overeenkomst.

  Een vertegenwoordiger is iemand die handelt in opdracht van/namens de verzekeringsnemer.

  In principe gaat de volledige dekking pas in op het moment dat het verzekerde zonnepaneleninstallatie gebruiksklaar is.

  Mocht de verzekeringnemer echter reeds in de installatiefase, dus voordat de zonnepanelen gebruiksklaar zijn, het risico dragen van (delen van) het zonnepaneleninstallatie, dan geldt de dekking ook tijdens deze fase mits de verzekeringsovereenkomst op dat moment reeds bindend is gesloten.

  Niet verzekerd zijn echter de belangen van de installateur, die hiervoor zelf een montageverzekering moet sluiten.

  De uitkeringstermijn is een in de verzekeringsovereenkomst overeengekomen periode waarvoor de verzekeraar uitvalschade (hier: misgelopen terugleververgoedingen) maximaal vergoedt. In onze overeenkomsten wordt een uitkeringstermijn van 12 maanden overeengekomen. Voor zover deze termijn niet voldoende is, geldt een verlengde uitkeringstermijn van maximaal een maand.

  De uitkeringstermijn gaat in op het tijdstip waarop de schade voor de verzekeringnemer op zijn vroegst waarneembaar was, echter uiterlijk wanneer de uitvalschade zich manifesteert.

  Bij meerdere materiële schades aan dezelfde zaak waartussen een causaal en temporeel verband bestaat, begint de uitkeringstermijn met de eerste schade.

  In onze overeenkomsten wordt een uitkeringstermijn van 12 maanden overeengekomen.

  GAREAT staat voor „Gestion de l‘Assurance et de la assurance des Risques Attentats et Actes de Terrorisme“ en is een “economische belangengroep” (groupement d‘Intérêt) naar Frans recht zonder winstoogmerk. GAREAT biedt leden herverzekeringsdekking voor terrorismerisico's. De verzekeringsdekking geldt voor Franse zaakrisico's zonder misgelopen opbrengst.

  Cat.Nat.“ staat voor „Assurance Catastrophes Naturelle“ en is een Frans vergoedingssysteem voor natuurrampen. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht de dekking van verschillende verzekeringsovereenkomsten uit te breiden met schade als gevolg van natuurrampen. Deze verplichte uitbreiding van de dekking betreft met name polissen van brand-, voertuig-, inboedel- en bedrijfsschadeverzekeringen.

  Het FGTI (Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions) (Garantiefonds voor slachtoffers van terrorisme en overige strafbare feiten) is een door de Franse overheid opgericht fonds waarmee letselschade als gevolg van terreurdaden wordt gedekt. Materiële schade als gevolg van terreurdaden is reeds gedekt via de brandverzekering, waarbij uitsluiting niet mogelijk is.

  Persoonlijke toegesneden offerte aanvragen